پیگیری تمرینات بلندقامتان شهرداری تبریز در سالن اقدمی

پیگیری تمرینات بلندقامتان شهرداری تبریز در سالن اقدمی

پیگیری تمرینات بلندقامتان شهرداری تبریز در سالن اقدمی

تیم والیبال شهرداری تبریز، تمرینات خود را برای آمادگی هرچه بیشتر در مسابقات لیگ برتر کشور پیگیری کرد.


...