باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری تبریز
نسخه آزمایشی
  • کاپ

  • مقام دوم

  • قهرمانی دارت بسیج خواهران استان جام شهداء منا
  • تبریز ۱۳۹۵ - شهریور
قهرمانی دارت بسیج خواهران استان جام شهداء منا