باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری تبریز
نسخه آزمایشی
  • کاپ

  • مقام سوم

  • مسابقات دارت و شطرنج بانوان شهرداری کلانشهرهای کشور
  • همدان ۱۳۹۳ - شهریور
مسابقات دارت و شطرنج بانوان شهرداری کلانشهرهای کشور