باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری تبریز
نسخه آزمایشی
  • کاپ

  • مقام اول

  • سومین دوره مسابقات قهرمانی کشور دو و میدانی نابینایان و کم بینایان
  • گرامی داشت سال عزت و افتخار حسینی و شهدای هفتم تیر
  • مشهد ۱۳۷۹ -
سومین دوره مسابقات قهرمانی کشور دو و میدانی نابینایان و کم بینایان