باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری تبریز
نسخه آزمایشی
  • کاپ

  • مقام دوم

  • مسابقات شطرنج بانوان کارمندان دولت قهرمانی استان.
  • گرامی داشت سال نهضت و خدمت رسانی به مردم
  • تبریز ۱۳۸۲ - دی
مسابقات شطرنج بانوان کارمندان دولت قهرمانی استان.