باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری تبریز
نسخه آزمایشی
  پیوند خبر | Download

  عکس: روزبه بهروزی

  آخرین تمرینات بسکتبالیست‌های شهرداری تبریز پیش از مصاف با نفت آبادان

  پیوند خبر | Download

  عکس: روزبه بهروزی

  آخرین تمرینات بسکتبالیست‌های شهرداری تبریز پیش از مصاف با نفت آبادان

  پیوند خبر | Download

  عکس: روزبه بهروزی

  آخرین تمرینات بسکتبالیست‌های شهرداری تبریز پیش از مصاف با نفت آبادان

  پیوند خبر | Download

  عکس: روزبه بهروزی

  آخرین تمرینات بسکتبالیست‌های شهرداری تبریز پیش از مصاف با نفت آبادان

  پیوند خبر | Download

  عکس: روزبه بهروزی

  آخرین تمرینات بسکتبالیست‌های شهرداری تبریز پیش از مصاف با نفت آبادان

  پیوند خبر | Download

  عکس: روزبه بهروزی

  آخرین تمرینات بسکتبالیست‌های شهرداری تبریز پیش از مصاف با نفت آبادان

  پیوند خبر | Download

  عکس: روزبه بهروزی

  آخرین تمرینات بسکتبالیست‌های شهرداری تبریز پیش از مصاف با نفت آبادان

  پیوند خبر | Download

  عکس: روزبه بهروزی

  آخرین تمرینات بسکتبالیست‌های شهرداری تبریز پیش از مصاف با نفت آبادان

  پیوند خبر | Download

  عکس: روزبه بهروزی

  آخرین تمرینات بسکتبالیست‌های شهرداری تبریز پیش از مصاف با نفت آبادان

  پیوند خبر | Download

  عکس: روزبه بهروزی

  آخرین تمرینات بسکتبالیست‌های شهرداری تبریز پیش از مصاف با نفت آبادان

  پیوند خبر | Download

  عکس: روزبه بهروزی

  آخرین تمرینات بسکتبالیست‌های شهرداری تبریز پیش از مصاف با نفت آبادان

  پیوند خبر | Download

  عکس: روزبه بهروزی

  آخرین تمرینات بسکتبالیست‌های شهرداری تبریز پیش از مصاف با نفت آبادان

  پیوند خبر | Download

  عکس: روزبه بهروزی

  آخرین تمرینات بسکتبالیست‌های شهرداری تبریز پیش از مصاف با نفت آبادان

  پیوند خبر | Download

  عکس: روزبه بهروزی

  آخرین تمرینات بسکتبالیست‌های شهرداری تبریز پیش از مصاف با نفت آبادان

  پیوند خبر | Download

  عکس: روزبه بهروزی

  آخرین تمرینات بسکتبالیست‌های شهرداری تبریز پیش از مصاف با نفت آبادان

  پیوند خبر | Download

  عکس: روزبه بهروزی

  آخرین تمرینات بسکتبالیست‌های شهرداری تبریز پیش از مصاف با نفت آبادان

  Download

  پوستر: روزبه بهروزی

  ✳ پخش زنده دیدار هفته سوم لیگ برتر بسکتبال؛

  پیوند خبر | Download

  ویدئو: روزبه بهروزی

  قهرمانی شهرداری تبریز در لیگ برتر شطرنج کشور

  پیوند خبر | Download

  ویدئو: روزبه بهروزی

  قهرمانی شهرداری تبریز در لیگ برتر شطرنج کشور

  پیوند خبر | Download

  ویدئو: روزبه بهروزی

  قهرمانی شهرداری تبریز در لیگ برتر شطرنج کشور

  پیوند خبر | Download

  ویدئو: روزبه بهروزی

  قهرمانی شهرداری تبریز در لیگ برتر شطرنج کشور

  پیوند خبر | Download

  ویدئو: روزبه بهروزی

  قهرمانی شهرداری تبریز در لیگ برتر شطرنج کشور

  پیوند خبر | Download

  ویدئو: روزبه بهروزی

  قهرمانی شهرداری تبریز در لیگ برتر شطرنج کشور

  Download

  پوستر: روزبه بهروزی

  ✳ هفته سوم لیگ برتر بسکتبال باشگاه های کشور

  پیوند خبر | Download

  عکس: امیر قادری

  جلسه فنی و آنالیز شهرداری تبریز برگزار شد

  پیوند خبر | Download

  عکس: امیر قادری

  جلسه فنی و آنالیز شهرداری تبریز برگزار شد

  پیوند خبر | Download

  عکس: امیر قادری

  جلسه فنی و آنالیز شهرداری تبریز برگزار شد

  پیوند خبر | Download

  عکس: امیر قادری

  جلسه فنی و آنالیز شهرداری تبریز برگزار شد

  پیوند خبر | Download

  عکس: روزبه بهروزی

  جلسه هماهنگی باشگاه شهرداری تبریز با هیات بسکتبال استان آذربایجان شرقی برگزار شد

  پیوند خبر | Download

  عکس: روزبه بهروزی

  جلسه هماهنگی باشگاه شهرداری تبریز با هیات بسکتبال استان آذربایجان شرقی برگزار شد

  پیوند خبر | Download

  عکس: روزبه بهروزی

  جلسه هماهنگی باشگاه شهرداری تبریز با هیات بسکتبال استان آذربایجان شرقی برگزار شد

  پیوند خبر | Download

  عکس: روزبه بهروزی

  جلسه هماهنگی باشگاه شهرداری تبریز با هیات بسکتبال استان آذربایجان شرقی برگزار شد

  پیوند خبر | Download

  عکس: روزبه بهروزی

  جلسه هماهنگی باشگاه شهرداری تبریز با هیات بسکتبال استان آذربایجان شرقی برگزار شد

  پیوند خبر | Download

  عکس: روزبه بهروزی

  جلسه هماهنگی باشگاه شهرداری تبریز با هیات بسکتبال استان آذربایجان شرقی برگزار شد

  پیوند خبر | Download

  عکس: روزبه بهروزی

  جلسه هماهنگی باشگاه شهرداری تبریز با هیات بسکتبال استان آذربایجان شرقی برگزار شد

  پیوند خبر | Download

  دوئل شهرداری منطقه یک و شرکت قطار شهری به روز آخر کشید

  پیوند خبر | Download

  عکس: روزبه بهروزی

  دوئل شهرداری منطقه یک و شرکت قطار شهری به روز آخر کشید

  پیوند خبر | Download

  عکس: روزبه بهروزی

  دوئل شهرداری منطقه یک و شرکت قطار شهری به روز آخر کشید

  پیوند خبر | Download

  شهرداری تبریز قهرمان لیگ برتر راگبی کشور شد

  پیوند خبر | Download

  شهرداری تبریز قهرمان لیگ برتر راگبی کشور شد

  پیوند خبر | Download

  شهرداری تبریز قهرمان لیگ برتر راگبی کشور شد

  پیوند خبر | Download

  شهرداری تبریز قهرمان لیگ برتر راگبی کشور شد

  پیوند خبر | Download

  شهرداری تبریز قهرمان لیگ برتر راگبی کشور شد

  پیوند خبر | Download

  شهرداری تبریز قهرمان لیگ برتر راگبی کشور شد

  پیوند خبر | Download

  شهرداری تبریز قهرمان لیگ برتر راگبی کشور شد

  پیوند خبر | Download

  شهرداری تبریز قهرمان لیگ برتر راگبی کشور شد

  پیوند خبر | Download

  عکس: روزبه بهروزی

  عسگری زاده قهرمان نیم فصل شطرنج کشور شد

  پیوند خبر | Download

  عکس: روزبه بهروزی

  مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری تبریز درخواست خانواده شطرنج استان را اجابت کرد

  پیوند خبر | Download

  عکس: روزبه بهروزی

  مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری تبریز درخواست خانواده شطرنج استان را اجابت کرد

  پیوند خبر | Download

  عکس: روزبه بهروزی

  مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری تبریز درخواست خانواده شطرنج استان را اجابت کرد